Artikkel

(2014-157 m.fl.) Ran, narkotika m.m.

§ 391 nr. 3 (nytt bevis). Sakkyndig rapport. Dissens.

En mann ble i perioden fra 2005 til 2013 domfelt fire ganger for ulike straffbare forhold. I 2013 ble mannen diagnostisert med paranoid schizofreni. På denne bakgrunn begjærte domfelte gjenåpning av de fire dommene. Han anførte at det forelå en rimelig mulighet for at han hadde vært strafferettslig utilregnelig på handlingstidspunktene for de pådømte forholdene jf. straffeloven § 44, eller at vilkårene for nedsatt straff var til stede etter straffeloven § 56 c. 

Kommisjonen oppnevnte to rettspsykiatrisk sakkyndige som konkluderte med at domfelte hadde psykotisk gjennombrudd i 2012, og var psykotisk etter straffeloven § 44 på handlingstidspunktet for det straffbare forholdet som ble pådømt i 2013. For de tre andre dommene, som gjaldt forhold fra før 2012, konkluderte de sakkyndige med at domfelte ikke var utilregnelig etter straffeloven § 44. De sakkyndige kom videre til at domfelte hadde en tilstand som kunne karakteriseres som lettere psykisk utviklingshemning etter straffeloven § 56 c. 

Kommisjonen fant enstemmig at den rettspsykiatriske erklæringen var et nytt bevis som ga grunnlag for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 av dom fra 2013. For spørsmålet om gjenåpning av skyldspørsmålet for de øvrige tre dommene delte kommisjonen seg i et flertall og mindretall. Et flertall på tre medlemmer la de sakkyndiges vurdering til grunn, og fant at vilkårene for gjenåpning av skyldspørsmålet for de tre dommene ikke var oppfylt. Et mindretall på to medlemmer mente det forelå holdepunkter for at domfelte hadde vært psykotisk også i perioden fra 2004 til 2011, og at det således forelå nytt bevis som syntes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3 jf. straffeloven § 44. 

Den samlede kommisjon kom til at de sakkyndiges konklusjon vedrørende domfeltes lettere psykiske utviklingshemning medførte at vilkårene etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 for gjenåpning av straffutmålingsspørsmålet for de tre dommene fra før 2012 var oppfylt. 

Kommisjonen besluttet under dissens som beskrevet ovenfor å ta begjæringen om gjenåpning delvis til følge.