Artikkel

(2014-198 m.fl.) Vold, grovt skadeverk, trusler mm.

§ 391 nr. 3 (Nye omstendigheter eller bevis, ny sakkyndig erklæring).

En mann ble i 2011 og 2012 dømt i tingretten til fengsel i henholdsvis fem måneder og 1 år. Overtredelsene gjaldt bl.a. vold, grovt skadeverk, trusler og bilbrukstyveri begått i 2010 og 2011. Han anførte at han hadde diagnosen schizofreni, jf. Høyesteretts dom i 2014, sivil sak, hvor dette ble lagt til grunn. 

Kommisjonen oppnevnte sakkyndige, som også hadde avgitt erklæring til retten i forbindelse med saken i 2012, og den gang konkludert med at domfelte ikke var psykotisk. De sakkyndige konkluderte nå med at domfelte var psykotisk på tidspunktet for de påklagede handlinger. 

Kommisjonen fant at det forelå nye omstendigheter eller bevis i saken som var egnet til frifinnelse. Det ble bl.a. vist til at den nye sakkyndige erklæringen måtte vektes tyngre enn den foregående fordi de sakkyndige første gang ikke hadde tilgang til helseopplysninger. Videre hadde de samme sakkyndige undersøkt domfelte begge ganger, og hadde et godt sammenligningsgrunnlag. Kommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning var oppfylt etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.