Artikkel

(2015/116) Ordensforstyrrelse

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet, ny sakkyndig erklæring). Begjæring fra påtalemyndigheten

En kvinne ble i 2013 dømt i tingretten til å betale kr 7 200 i bot for overtredelse av straffeloven § 350 første ledd. Påtalemyndigheten begjærte gjenåpning til domfeltes gunst etter at det var kommet frem nye omstendigheter som synes egnet til frifinnelse etter straffeloven § 44 om strafferettslig tilregnelighet. Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.