Artikkel

(2015/134 m.fl.) Trusler mot offentlig ansatt, skadeverk, forsøk på ran, naskerier m.m.

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble i 2009 og 2011 dømt i tingretten til fengsel i henholdsvis 21 dager og 120 dager. Overtredelsene gjaldt flere straffbare forhold, herunder bl.a. trusler mot offentlig ansatt, skadeverk, forsøk på ran, naskerier og forulemping av personer. Han begjærte gjenåpning og anførte at han hadde vært psykotisk gjennom mange år, siden 2007. 

Kommisjonen oppnevnte rettspsykiatrisk sakkyndige, som konkluderte med at domfelte var psykotisk på tiden for de påklagede handlinger, jf. straffeloven § 44. 

Kommisjonen fant at den rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet som innbar en rimelig mulighet for at domfelte ville ha blitt frifunnet dersom dette materialet hadde foreligget for den dømmende rett. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.