Artikkel

(2015/23) Ran

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring), straffutmåling

En mann ble i 2013 dømt i tingretten til fengsel og erstatning for ran. Han anførte som ny omstendighet at han i en nylig avgitt rettspsykiatrisk vurdering var funnet å være lettere psykisk utviklingshemmet. Under henvisning til straffeloven § 56 c begjærte han straffutmålingen gjenåpnet. 

Kommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var tilstede og viste til at den rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighets som kunne lede til gjenåpning. Kommisjonen viste også til en senere dom mot domfelte hvor anvendelse av straffeloven § 56 c hadde ledet til en ikke ubetydelig reduksjon i straffen. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning av straffutmålingen til følge.