Artikkel

(2015/54) Voldtekt begått av flere i fellesskap mot en person under 16 år

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet). Straffutmåling.

En mann ble i 2012 dømt til fengsel i 2 år og 10 måneder for voldtekt begått av flere i fellesskap mot en person under 16 år, jf. straffeloven § 192 første ledd bokstav b og annet ledd bokstav a og tredje ledd bokstav a, jf. § 206 samt straffeloven § 196 første ledd og annet ledd bokstav a. 

Domfelte begjærte gjenåpning for kommisjonen og anførte at straffutmålingen måtte gjenåpnes da det under straffegjennomføringen var blitt avdekket at han var lettere psykisk utviklingshemmet. 

Det ble oppnevnt sakkyndige i anledning kommisjonsbehandlingen, som konkluderte med at domfelte var omfattet av det rettspsykiatriske begrepet «lettere psykisk utviklingshemming» i straffeloven § 56 c.

Påtalemyndigheten tiltrådte deretter domfeltes begjæring om gjenåpning. 

Gjenopptakelseskommisjonen fant at den rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Under henvisning til straffnedsettelsesregelen i straffeloven § 56 c, ble den nye omstendigheten ansett å være var av betydning for straffutmålingen. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.