Artikkel

(2015/90) Kjøring i påvirket tilstand

§ 391 nr. 3 (nye bevis)

En mann ble i 2014 dømt i tingretten for kjøring av motorvogn i påvirkettilstand. Han ble idømt en straff av ubetinget fengsel i 18 dager og en bot på kr 6 000. Domfelte tilsto forholdet og saken ble pådømt ved tilståelsesdom, jf. straffeprosessloven § 248.

Domfelte begjærte gjenåpning for kommisjonen, og anførte at han uriktig hadde erkjent forholdet, og at det var en annen person som hadde vært fører av bilen. Kommisjonen foretok avhør av fire vitner, herunder to vitner som var tilstede i bilen da kjøringen skjedde. De to var ikke tidligere avhørt i saken. Kommisjonen fant, etter en helhetsvurdering, at det forelå nye bevis i saken som var egnet til å føre til frifinnelse av domfelte. Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.