Artikkel

(2016/154) Forsøk på ran mm.

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, lettere psykisk utviklingshemning)

En mann ble i 2015 dømt i tingretten til fengsel i 120 dager, samt til inndragning av en kniv og en batong. Overtredelsene gjaldt forsøk på ran og brudd på legemiddelloven og våpenloven. Lagmannsretten behandlet anken over straffutmålingen. Anken ble forkastet ved dom i 2015. 

Domfelte anførte at en ny rapport fra sykehuset viste at han var lettere psykisk utviklingshemmet, og dette måtte føre til gjenåpning av straffutmålingen. 

Kommisjonen oppnevnte sakkyndige som konkluderte med at domfelte var lettere psykisk utviklingshemmet på handlingstiden. Kommisjonen fant at det forelå nye omstendigheter eller bevis i saken. De nye opplysningene om domfeltes evnenivå, som innebar at straffeloven (1902) § 56 c kom til anvendelse, var ikke kjent for den dømmende rett. Domfeltes evnemessige fungering var derved vesentlig svakere enn hva retten hadde lagt til grunn, og kommisjonen fant at det forelå en rimelig mulighet for at de nye opplysningene kunne føre til en vesentlig mildere straff, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning av straffutmålingen til følge.