Artikkel

(2016/159) Vegtrafikkloven, etterfølgende alkoholnytelse mv.

§ 390 (inhabilitet). Begjæring fra påtalemyndigheten

En mann ble i 2014 dømt i tingretten for overtredelse av vegtrafikklovens generelle aktsomhetsbestemmelse og lovens forbud mot etterfølgende alkoholnytelse. Han ble idømt en straff av betinget fengsel i 18 dager og en bot på kr 30 000. Han ble fradømt føreretten i 21 måneder. 

Påtalemyndigheten begjærte gjenåpning av straffesaken. Begjæringen var begrunnet med at det i ettertid var kommet frem at det var en personlig tilknytning mellom dommerfullmektigen og aktor i saken som tilsa at dommerfullmektigen hadde vært inhabil til å behandle saken. 

Det ble vist til at lagmannsretten hadde opphevet en dom som var avsagt av tingretten en måned senere. Dette var en annen straffesak, men opphevelsesgrunnen var tilknytningen mellom den samme dommerfullmektigen og politiadvokaten. Domfelte var ikke kjent med denne tilknytningen og kunne ikke gjort dette gjeldende som ankegrunn. 

Kommisjonen fant at slik lagmannsretten hadde beskrevet relasjonen mellom dommerfullmektigen og politiadvokaten i den aktuelle tidsperioden, hadde de hatt en slik særlig sosial omgang som var egnet til å svekke tilliten til domstolens upartiskhet, jf. domstolloven § 108 og EMK artikkel 6 nr. 1. Domfelte kunne ikke ha gjort dette gjeldende under saken. Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 390 var oppfylt. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.