Artikkel

(2017/178 og 2017/179) Legemskrenkelser, forulemping av offentlig tjenestemann og bæring av kniv på offentlig sted

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet). Begjæring fra påtalemyndigheten.

En mann var i 2015 og 2016 dømt i tingretten til fengsel og bot for legemskrenkelser, forulemping av offentlig tjenestemann og bæring av kniv på offentlig sted. De pådømte forholdene var begått i 2015 og 2016. 

I forbindelse med tiltale for nye straffbare handlinger ble det i 2017 innhentet en rettspsykiatrisk erklæring som konkluderte med at domfelte led av paranoid psykose. Saken ble henlagt idet det var tvil om han hadde vært strafferettslig tilregnelig på handlingstiden. De sakkyndige uttalte i sin erklæring at tiltaltes sykehistorikk talte for at han hadde hatt denne tilstanden i flere år. På grunnlag av dette begjærte påtalemyndigheten gjenåpning av de to tidligere dommene. 

Gjenopptakelseskommisjonen fant at den sakkyndige erklæringen var å anse som en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringene om gjenåpning til følge.