Artikkel

(2017/193) Vold, trusler, skadeverk og promillekjøring

391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble i 2012 dømt i tingretten for vold, trusler og skadeverk. Straffen ble satt til fengsel i 1 år, hvorav 3 måneder ble gjort betinget med en prøvetid på 3 år. Mannen ble dømt på nytt i 2014 for vold, promillekjøring og trafikkovertredelse. Straffen ble satt til fengsel i 8 måneder som en fellesstraff med den betingede delen av tingrettens dom fra 2012. 

Domfelte begjærte gjenåpning i 2017. Begjæringen ble fremmet etter at domfelte, i forbindelse med siktelse for nye straffbare forhold, var blitt rettspsykiatrisk vurdert og funnet å være utilregnelig. Kommisjonen oppnevnte derfor to rettspsykiatrisk sakkyndige til å vurdere domfeltes tilregnelighet på handlingstiden for forholdene som ble pådømt i 2012 og 2014. De sakkyndige konkluderte med at domfelte lider av paranoid schizofreni og at han var utilregnelig da han begikk handlingene han ble dømt for i tingretten i 2012 og 2014. Domfeltes psykiske helse hadde ikke vært tema da forholdene ble pådømt. Kommisjonen kom til at den rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet som reiste tvil om domfeltes tilregnelighet på handlingstidspunktene, og som ga grunnlag for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391. nr. 3. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.