Artikkel

(2017/47) Voldtekt

§ 391 nr. 3 (nye bevis)

En mannlig drosjesjåfør ble i 2009 dømt for voldtekt etter å ha blitt med en kvinnelig passasjer inn i hennes bolig og hatt samleie med henne. Han ble dømt under dissens i tingretten til fengsel i 3 år. Han ble også dømt til å betale oppreisning til fornærmede med kr. 100 000 og han ble fradømt retten til å drive persontransport mot vederlag. Gulating lagmannsrett opprettholdt dommen, men skjerpet fengselsstraffen med 6 måneder. 

Domfelte begjærte gjenåpning for kommisjonen i 2013, og gjorde gjeldende at fornærmede hadde forklart seg uriktig. Kommisjonen innhentet en sakkyndig vurdering omkring fornærmedes påståtte hukommelsestap og fant at det forelå nye omstendigheter. Gulating lagmannsretts dom av 22. september 2011 ble gjenåpnet under henvisning straffeprosessloven § 391 nr. 3. 

Agder lagmannsrett behandlet saken med lagrette, som besvarte skyldspørsmålet med nei. Fagdommerne satte imidlertid lagrettens kjennelse til side, og fellende dom ble avsagt av Agder lagmannsrett, som stor meddomsrett, 17. mars 2016. 

Under etterforskningen av en annen straffesak kom det frem nye opplysninger om voldtektssaken, som ble gjort kjent for domfeltes advokat. Det fremkom blant annet at fornærmede hadde fortalt til flere personer at den angivelige voldtekten ikke hadde funnet sted, og det fremkom også andre opplysninger i saken som ga grunn til å stille spørsmål ved fornærmedes troverdighet. Domfelte begjærte gjenåpning på ny for kommisjonen 9. mars 2017 og gjorde gjeldende at fornærmede hadde forklart seg uriktig.

Kommisjonen foretok fire vitneavhør. På grunnlag av de nye vitneforklaringene kom kommisjonen til at det forelå nye bevis som var egnet til å føre til frifinnelse, og at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt.     

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.