Artikkel

(2020/95) Trusler

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble i 2016 dømt i Borgarting lagmannsrett for ved trusler eller andre ulovlige midler å ha søkt å hindre Kongen og statsministeren i sin virksomhet, m.m. Straffen ble satt til fengsel i 1 år og 3 måneder, hvorav 10 måneder ble gjort betinget.

To rettsoppnevnte sakkyndige hadde forut for domfellelsen utredet domfelte, og konkludert negativt både mht. psykose og andre diagnoser mv. av betydning for skyld- eller straffespørsmålet. Retten la dette til grunn.

Domfelte begjærte gjenåpning og viste til at han skulle ha vært frifunnet fordi han var psykotisk på handlingstiden (2012-2015). Han fremla epikrise fra behandler.

Kommisjonen innhentet domfeltes journal og fikk foretatt ny rettspsykiatrisk vurdering av nye sakkyndige. Også de nye sakkyndige konkluderte negativt både mht. psykose og andre diagnoser, men uttrykte tvil rundt forhold av betydning for straffutmålingen som omhandlet i straffeloven (2005) § 80 f og g.

Kommisjonen fant enstemmig at tvilen var av en slik karakter at vilkårene for gjenåpning av straffutmålingen var til stede, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Avgjørelsen av skyldspørsmålet ble under dissens ikke gjenåpnet. Et kommisjonsmedlem mente at det forelå en reell mulighet for at tiltalte var psykotisk på handlingstiden, jf. straffeloven (2005) § 20 første ledd b.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge, for så vidt gjaldt straffutmålingen.