Artikkel

(2021/103 m.fl.) Vold, skadeverk, trusler mv.

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann var i perioden 2007-2019 domfelt ni ganger for ulike straffbare handlinger.

I forbindelse med nye straffbare handlinger ble det i 2020 innhentet en rettspsykiatrisk undersøkelse av domfelte som konkluderte med at han var psykotisk (Paranoid schizofreni) på handlingstidspunktene for de nye forholdene, og som ledet til dom på frifinnelse. Domfelte begjærte de forutgående dommene gjenåpnet og viste til at han mest sannsynlig også var psykotisk på tidspunktene for samtlige av de handlingene han tidligere var domfelt for.

Kommisjonen fant at den sakkyndige erklæringen fra 2020 var en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Tidspunktet for antatt debut av diagnosen var angitt til «2013 eller før». På denne bakgrunn ble fire av dommene der handlingstiden var 2014-2019 gjenåpnet. Begjæring om gjenåpning av de fem eldste dommene der handlingstiden var 2006-2009 ble ikke tatt til følge, og det ble vist til tidligere rettspsykiatrisk vurdering av domfelte fra 2008.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning delvis til følge.