Artikkel

(2021/174) Valg av meddommere. Ikke til følge

straffeprosessloven § 390 (utelukket fra dommerstillingen) og § 392 annet ledd (særlige forhold). Seksuell omgang med mindreårig, incest m.m. Begjæringen ble ikke tatt til følge.

Gjenopptakelseskommisjonen behandlet på kommisjonsmøtet i mars en sak som gjaldt spørsmålet om meddommerne for lagmannsretten og tingretten var utelukket fra å være meddommere av ulike grunner.

Domfelte anførte at en av meddommerne for lagmannsretten var utelukket fra å være meddommer, fordi hun var medlem i formannskapet i den kommunen som hadde valgt henne til meddommerutvalget.

Domfelte anførte videre at kommunene hadde begått saksbehandlingsfeil ved valgene av fire av meddommerne til meddommerutvalgene for lagmannsretten, og at disse saksbehandlingsfeilene innebar at personene var utelukket fra å være meddommere.

Domfelte anførte også at en av meddommerne i tingretten var utelukket fra å være meddommer på grunn av tilknytning til politiet.

På bakgrunn av dette begjærte domfelte gjenåpning etter straffeprosessloven § 390 og § 392 annet ledd.

Kommisjonen fant, med henvisning til HR-2021-2342-A, at den omstendighet at en av meddommerne var medlem av formannskapet ikke utelukket henne fra å være meddommer. Etter kommisjonens vurdering var det begått en saksbehandlingsfeil ved valget av noen av meddommerne til meddommerutvalgene, men kommisjonen tok ikke stilling til hvorvidt dette innebar at de «etter loven var utelukket fra dommerstillingen». Kommisjonen kom til at det uansett ikke var «grunn til å anta» at dette hadde hatt «betydning for avgjørelsen», jf. straffeprosessloven § 390. Kommisjonen fant heller ikke holdepunkter for at den ene meddommeren i tingretten skulle ha vært utelukket på grunn av sin tilknytning til politiet, og det forelå ingen andre særlige forhold som gjorde det tvilsomt at dommen var riktig, jf. straffeprosessloven § 392 annet ledd.

Kommisjonen besluttet enstemmig at begjæringen ikke skulle tas til følge.