Artikkel

(2021/319) Vold mot utsatte yrkesgupper, kroppskrenkelse

- § 391 nr. 3 (senere rettsavklaring)

En kvinne ble i 2020 dømt i tingretten til fengsel i 25 dager for vold mot innleide vektere som utførte billettkontroll på en buss. Domfelte ble dømt for overtredelse av straffeloven § 286 (vold mot utsatte yrkesgrupper) og for overtredelse av straffeloven § 271 (kroppskrenkelse).

Domfelte begjærte gjenåpning av dommen og anførte at Høyesterett i senere avgjørelse hadde uttalt at innleide billettkontrollører ikke har myndighet til å holde passasjerer tilbake på transportmiddelet. Likebehandlingsprinsippet måtte ifølge domfelte medføre at vekterne i hennes sak heller ikke hadde hatt myndighet til dette og at hun derfor ikke skulle vært dømt for vold mot dem.

Påtalemyndigheten uttalte at vekterne i domfeltes sak bare hadde stått foran henne og at de dermed ikke hadde holdt henne fysisk tilbake. De mente likevel at det forelå en rimelig mulighet for at domfelte ikke ville blitt dømt for overtredelse av straffeloven § 286 dersom saken hadde blitt vurdert i lys av den senere rettsutviklingen. De mente derfor at dommen burde gjenåpnes.

Kommisjonen fant at den rettsavsklaringen som fant sted i etterkant av domfeltes dom måtte anses som en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse for overtredelse av straffeloven § 286, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Kommisjonen viste til at Høyesterett i en senere avgjørelse har uttalt at når de innleide billettkontrollørene ikke hadde myndighet til å holde passasjerer igjen på transportmiddelet, måtte konsekvensen ved tilbakeholdelse være at de ikke var beskyttet av straffeloven § 286. Etter kommisjonens oppfatning medførte dette en rimelig mulighet for at de innleide billettkontrollørene i domfeltes sak heller ikke skulle vært beskyttet av denne bestemmelsen, og dermed også en rimelig mulighet for frifinnelse. Fordi det var så nær sammenheng mellom overtredelsene av henholdsvis straffeloven § 286 og § 271, ble hele dommen gjenåpnet.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.