Artikkel

(2022/185) Vegtrafikkloven

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet). Begjæring fra påtalemyndigheten

En mann ble i 2022 dømt i tingretten for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand, for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort og for å ha brukt narkotika (cannabis). Handlingstiden var 1. september 2021. Straffen ble satt til betinget fengsel i 24 dager og en bot på kr 58 000. Han ble også ilagt ett års sperrefrist for erverv av førerett for motorvogn. Dommen ble ikke anket.

Påtalemyndigheten begjærte i august 2022 gjenåpning av straffesaken til gunst for domfelte. Grunnlaget for begjæringen var en rettspsykiatrisk erklæring som ble innhentet i anledning en annen straffesak mot samme domfelte. De sakkyndige hadde der konkludert med at domfelte hadde en schizofreni på handlingstidspunktet, som i den saken var 01.11.2021.

Kommisjonen fant at den nye rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet som syntes egnet til frifinnelse, og at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt-

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.