Artikkel

(2022/247) Frihetsberøvelse, og grov kroppskrenkelse m.m.

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet, ulovlig kroppsvisitasjon under varetekt)

En mann ble i 2019 dømt for frihetsberøvelse, grov kroppskrenkelse grove trusler og kjøring uten gyldig førerkort til gjeninnsettelse i forvaring etter prøveløslatelse fra Ringerike tingretts dom fra 2012, med en forlengelse på 5 år. Etter anke fra domfelte fant Borgarting lagmannsrett i 2019 å utmåle en ny forvaringsdom med en tidsramme på 3 år og en minstetid på 2 år. Etter anke til Høyesterett, som opphevet dommen hva gjaldt varetektsfradraget, kom lagmannsretten i 2020 til at riktig varetektsfradrag var 574 dager. Senere forlenget Asker og Bærum tingrett i dom fra 2021 tidsrammen for forvaringen med 4 år. Etter anke fant Borgarting lagmannsrett i dom fra 2022 at tidsrammen for forvaringen skulle forlenges med 3 år.

Domfelte begjærte gjenåpning av straffutmålingen, og anførte som ny omstendighet at han hadde vært utsatt for ca. 900-1000 ulovlige kroppsvisitasjoner fra år 2011 til 2020.

Kommisjonen fant at opplysningen om at domfelte var utsatt for ulovlige kroppsvisitasjoner i varetektsperioden, og at dette skulle kompenseres, var en «ny omstendighet» etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. Perioden begrenset seg til å gjelde kroppsvisitasjoner som var tilknyttet dommen han sonet nå. Videre var det spørsmål om den nye omstendigheten var egnet til å føre til en «vesentlig mildere» rettsfølge. Kommisjonen viste til tidligere avgjørelser hvor dette hadde vært anført som gjenåpningsgrunn, og uten å ta endelig stilling til antall kroppsvisitasjoner, fant kommisjonen at et eventuelt fradrag i straff eller varetektsfradrag i denne saken ville ligge over det som etter praksis skulle til for å gjenåpne straffutmålingen. Etter kommisjonens vurdering var det en rimelig mulighet for at en ny straffutmåling etter gjenåpning ville innebære en «vesentlig mildere rettsfølge», jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen viste til sine tidligere avgjørelser GK-2022-148 og GK-2022-191 for vurderingen av hva som er en «vesentlig mildere rettsfølge» etter straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen fant å gjenåpne tre dommer fra Borgarting lagmannsrett fra 2019, 2020 og 2022, ettersom alle tre dommene måtte ses i sammenheng hva gjaldt straffutmålingen for det straffbare forholdet domfelte nå sonet.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.