Artikkel

(2022/41) Grovt bedrageri m.m.

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann var domfelt for grovt bedrageri, grov korrupsjon mv. Handlingstidspunktene strakk seg fra januar 2014 til oktober 2018.

Han begjærte gjenåpning i 2022 og viste til at han i etterkant av domfellelsen var blitt diagnostisert med paranoid schizofreni.

Kommisjonen oppnevnte rettspsykiatrisk sakkyndige som konkluderte med at domfelte i perioden for de pådømte handlinger periodevis hadde vært psykotisk. Kommisjonen kom til at det dermed forelå nye bevis rundt domfeltes subjektive skyld på handlingstidspunktet som synes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeloven (1902) § 44 og straffeloven (2005) § 20 b, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.