Artikkel

(2023/150) Drap

- § 391 nr. 3 (ny omstendighet, vesentlig mildere rettsfølge, ulovlig kroppsvisitasjon under varetekt)

En mann ble i 2014 dømt i Øvre Romerike tingrett for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter til fengsel i 17 år. Etter anke fra domfelte ble han i 2014 dømt i Eidsivating lagmannsrett for overlagt drap til fengsel i 17 år. Anken til Høyesterett ble ikke tillat fremmet.

Han begjærte gjenåpning av straffutmålingen og anførte som ny omstendighet at han hadde vært utsatt for minst 868 ulovlige kroppsvisitasjoner mens han satt varetektsfengslet og sonet dom. 318 av visitasjonene hadde skjedd under varetekt. Domfelte anførte at dette, i lys av nyere praksis fra Høyesterett og Gjenopptakelseskommisjonen, måtte kompenseres i form av et ytterligere varetektsfradrag.

Kommisjonen vurderte vilkårene for gjenåpning kun basert på antallet ulovlige kroppsvisitasjoner under varetekt. Forhold under soning av den dom som ble begjært gjenåpnet, hadde ikke den dømmende rett hatt mulighet til å ta i betraktning ved straffutmålingen. Det ble vist til tidligere avgjørelser fra kommisjonen, blant annet GK-2021-256 og GK-2023-172.

Kommisjonen fant at opplysningen om at domfelte var utsatt for ulovlige kroppsvisitasjoner i varetektsperioden, og at dette skulle kompenseres, var en «ny omstendighet» etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. Kommisjonen fant videre at den nye omstendigheten var egnet til å føre til en «vesentlig mildere rettsfølge». Kommisjonen viste til tidligere avgjørelser hvor ulovlige kroppsvisitasjoner var anført som gjenåpningsgrunn, og fant at et eventuelt ytterligere varetektsfradrag eller en reduksjon i straffen i denne saken ville ligger over det som etter kommisjonens praksis skal til for å gjenåpne straffutmålingen. Vilkårene for gjenåpning av straffutmålingen etter straffeprosessloven § 391 nr. 3, ble ansett oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning av straffutmåling til følge.