Artikkel

(2023/276) Dokumentfalsk. Flyktningkonvensjonen.

- § 392 annet ledd (særlige forhold), flyktningkonvensjonen

En kvinne ble i 2004 dømt i tingretten for brudd på straffeloven (1902) § 182 første ledd første straffalternativ. Hun hadde fremvist et pass som ikke var hennes ved ankomst til Norge. Hun erkjente samme dag at passet ikke var hennes, og hun søkte samtidig asyl. Straffen ble satt til fengsel i 45 dager.

Domfelte begjærte gjenåpning for Gjenopptakelseskommisjonen i 2023. Hun henviste til forbudet mot å straffe flyktninger i Flyktningkonvensjonens artikkel 31 nr. 1, samt avgjørelse inntatt i Rt. 2014 side 645, etterfølgende rettspraksis og rundskriv fra Riksadvokaten. Straffrihet etter flyktningkonvensjonen var ikke blitt vurdert av tingretten.

Etter kommisjonens vurdering syntes det som at konvensjonens vilkår «… present themselves without delay», slik dette er nærmere redegjort for i Rt. 2014 side 645, burde vurderes av retten for å avklare om domfelte var vernet av straffrihetsregelen etter flyktningkonvensjonen art. 31 nr. 1. Domfeltes erkjennelse om bruk av falske dokumenter og opplysninger om at hun ønsket å søke asyl i Norge, var så sammenflettet og tidsnære hverandre at kommisjonen mente at det måtte være opp til domstolen å vurdere spørsmålet om hvorvidt vilkåret «without delay» var oppfylt. 

Heller ikke de andre vilkårene i flyktningkonvensjonen art. 31 nr. 1 var vurdert.

Kommisjonen fant på denne bakgrunn at det foreligger særlige forhold som gjorde det tvilsomt om dommen var riktig, jf. straffeprosessloven § 392 annet ledd. Folkerettslige spørsmål hadde ikke vært vurdert. Disse burde avklares og få sin endelige løsning i domstolen. Tungtveiende hensyn tilsa at skyldspørsmålet ble prøvd på nytt. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge