Artikkel

(2023/65) Drapsforsøk m.m

- § 391 nr. 3 (ny omstendighet, vesentlig mildere rettsfølge), ulovlig kroppsvisitering under varetekt

En mann ble i 2019 dømt i tingretten for en rekke forhold, herunder drapsforsøk. Straffen ble satt til fengsel i 9 år. Han ble også dømt til å betale oppreisningserstatning.

Domfelte begjærte gjenåpning av straffutmålingen og anførte at han hadde blitt utsatt for 266 urettmessige kroppsvisitasjoner i varetektsperioden. Han anførte at dette ga ham rett til et ytterligere varetektsfradrag. 

Kommisjonen fant at opplysningen om at domfelte var utsatt for ulovlige kroppsvisitasjoner i varetektsperioden, og at dette skulle kompenseres, var en «ny omstendighet» etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. Kommisjonen fant videre at den nye omstendigheten var egnet til å føre til en «vesentlig mildere rettsfølge». Kommisjonen tok i vurderingen utgangspunkt i domfeltes opplysninger knyttet til kroppsvisitasjonene og la til grunn at han var utsatt for 266 rutinemessige kroppsvisitasjoner. Kommisjonen viste til tidligere avgjørelser hvor ulovlige kroppsvisitasjoner var anført som gjenåpningsgrunn, og kommisjonen fant at et eventuelt ytterligere varetektsfradrag eller en reduksjon i straffen i denne saken ville ligge over det som etter kommisjonens praksis skal til for å gjenåpne straffutmålingen. Vilkårene for gjenåpning av straffutmålingen etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 ble ansett oppfylt.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.