Artikkel

(2011 00165) Regnskapslov, likningslov

§ 391 nr. 3 (nytt bevis, straffutmåling) Dissens

En mann ble i 2009 dømt i tingretten (tilståelsesdom) til betinget fengsel i 54 dager samt bot på kr 11 000 for brudd på regnskapslov og ligningslov. Domfelte fremla nytt materiale som skulle underbygge at det beløpet som retten hadde lagt til grunn som uteholdt omsetning og ikke innrapportert lønn ikke var riktig.  Påtalemyndigheten hadde ikke bestridt faktum i saken, men gikk i mot gjenåpning. Kommisjonens flertall mente det var en rimelig mulighet for at domfelte kun ville ha fått en bot, dersom det nå fremlagte materialet hadde vært lagt til grunn da saken ble pådømt. En bot alene ville være en vesentlig mildere rettsfølge enn betinget fengsel i kombinasjon med bot. Kommisjonens flertall fant at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var til stede for så vidt gjaldt straffutmålingen. Mindretallet mente at vilkårene for gjenåpning ikke var til stede, idet det var tvilsomt om domfelte hadde fått mildere straff selv om retten hadde lagt det lavere beløp til grunn.

Kommisjonen besluttet å ta begjæringen til følge for så vidt gjaldt straffutmålingen. Avgjørelsen ble truffet under dissens.