15. juni 2022 Vollen-saken gjenåpnes

Vollen-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen besluttet 15. juni at domfeltes og Riksadvokatens begjæringer om gjenåpning av Borgarting lagmannsretts dom 6. oktober 2016, i den såkalte «Vollen-saken», tas til følge.

Grunnlaget for avgjørelsen er at det foreligger en ny rettspsykiatrisk erklæring, som gir en rimelig mulighet for at domfelte kunne ha blitt frifunnet, dersom den hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt.

Avgjørelsen blir sendt til Høyesteretts ankeutvalg som skal peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken.