15.06.2023 - Andersen-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen har besluttet å gjenåpne den frifinnende delen av Kristiansand byretts dom av 1. juni 2001 vedrørende Jan Helge Andersen som gjelder drapet på 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen.

Riksadvokaten begjærte tidligere i år gjenåpning av den delen av straffesaken knyttet til Andersen.

Bakgrunnen for begjæringen om gjenåpning er nye funn av DNA som stemmer overens med Andersens fra ulike steder på kroppen eller klærne til Lena Sløgedal Paulsen. Funnet ble gjort etter at sikret spormateriale i saken ble gjennomgått og analysert på nytt i 2021 og 2022 med ny og forbedret analyseteknikk. 

Straffeprosessloven § 393, første ledd nr. 2 bestemmer at en straffesak kan gjenåpnes til skade for en som tidligere er frifunnet i saken dersom det som følge av «nye opplysninger eller bevis må antas at han er skyldig i den straffbare handling». Nye analyser av tidligere innhentet bevismateriale, utført med forbedret analyseteknikk, anses som nye bevis. 

For gjenåpning kreves det sannsynlighetsovervekt for at vedkommende er skyldig i den straffbare handlingen. DNA-beviset er et tungtveiende bevis i straffesaken, som sett i sammenheng med øvrige bevis, gjør at kommisjonen finner at det er sannsynlighetsovervekt for at Andersen er skyldig i det aktuelle forhold.

Avgjørelsen blir sendt til Agder lagmannsrett som skal peke ut en ny tingrett til å behandle saken.

Avgjørelsen er i sin helhet inntatt her.