04.09.2023 - Dagmamma-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen har i dag besluttet at den domfeltes begjæring om gjenåpning av Borgarting lagmannsretts dom 26. april 2019 i den såkalte «Dagmamma-saken» skal tas til følge.

Grunnlaget for avgjørelsen er at det foreligger nye bevis og omstendigheter som, sammenholdt med de øvrige bevisene som ble presentert for retten, gir en rimelig mulighet for at den domfelte ville blitt frifunnet, dersom de nye bevisene eller omstendighetene hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt.

Avgjørelsen er enstemmig.

Kommisjonen er i korthet av den oppfatning at det etter domfellelsen er fremlagt nye sakkyndige erklæringer som bygger opp under et nytt potensielt hendelsesforløp som ikke er av høyst teoretisk natur, og som ikke impliserer domfelte. Etter kommisjonens syn er det en rimelig mulighet for at dagmammaen etter en samlet bevisvurdering ville ha blitt frifunnet, dersom lagmannsretten hadde vært kjent med de nye bevisene som nå foreligger.

Avgjørelsen blir sendt til Høyesteretts ankeutvalg som skal peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken.

Avgjørelsen er i sin helhet tilgjengelig for mediene under pressetjenester på kommisjonens hjemmeside www.gjenopptakelse.no

 

 

04.09.2023

Kamilla Silseth 

leder