15.03.2024 Manshaus-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen har i dag besluttet at begjæringen om gjenåpning av Asker og Bærum tingretts dom 11. juni 2020, skal tas til følge.

Gjenopptakelseskommisjonen oppnevnte to nye sakkyndige til å vurdere domfeltes psykiske tilstand på gjerningstidspunktet. De sakkyndige avga en rettspsykiatrisk erklæring i februar 2024. De sakkyndige vurderte at domfelte var å anse som psykotisk på gjerningstidspunktet.

Gjenopptakelseskommisjonen kom til at beskrivelsen av den etterfølgende psykiske utviklingen til domfelte i 2023 og konklusjonen i den nye sakkyndige erklæringen fra februar 2024, ga en rimelig mulighet for frifinnelse eller avvisning eller til anvendelse av en mildere strafferegel eller en vesentlig mildere rettsfølge, dersom det hadde vært fremme for den dømmende rett.

Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 ble derfor vurdert til å være oppfylt.

Avgjørelsen er enstemmig.

Avgjørelsen blir sendt til Borgarting lagmannsrett som skal peke ut en ny tingrett til å behandle saken.

Avgjørelsen er i sin helhet tilgjengelig for mediene under pressetjenester på kommisjonens hjemmeside www.gjenopptakelse.no

 

15.03.2024
Kamilla Silseth
leder