Arne Treholt

Gjenopptakelseskommisjonen har i dag besluttet å ta den tidligere gjenåpningsbegjæringen fra Arne Treholt opp til ny behandling

Saksbehandlingen for Gjenopptakelseskommisjonen består ordinært i at vi får inn en begjæring om gjenåpning av en straffesak, oftest fra en domfelt, noen ganger fra påtalemyndigheten. Vi gjennomfører den utredning vi finner nødvendig, før vi avgjør spørsmålet om gjenåpning i kommisjonen. Da er behandlingen av saken avsluttet hos oss.

I dette tilfelle har vi fått en begjæring om å ta opp igjen behandlingen i en sak vi tidligere har avsluttet.

Arne Treholt fremsatte i 2005 begjæring for Gjenopptakelseskommisjonen om gjenåpning av Eidsivating lagmannsretts dom av 20. juni 1985. Kommisjonen traff sin avgjørelse om ikke å ta begjæringen til følge 15. desember 2008.

I boken ”Forfalskningen” som kom ut i begynnelsen av september fremkom det opplysninger/påstander om at politiet fabrikkerte bevis i saken mot Treholt, og at polititjenestemenn ga falsk forklaring i retten. Det fremkom også opplysninger som kunne tilsi at kommisjonen hadde fått seg forelagt annet billedmateriale enn den hadde etterspurt.

Det som fremkom i boken vakte stor interesse i media, og det kom daglig nye oppslag med opplysninger og påstander om at politiet hadde gjort seg skyldig i kritikkverdige og ulovlige forhold i etterforskningen og iretteføringen av straffesaken mot Arne Treholt.

Dersom det er hold i de påstandene som er fremkommet, innebærer det at det reises tvil om iallfall deler av grunnlaget for domfellelsen av Arne Treholt. Dette er svært alvorlige beskyldninger, som det både for den konkrete sakens vedkommende, men også for rettsstaten Norge er behov for å få undersøkt og avklart.

Riksadvokaten startet som kjent selv (ved førstestatsadvokat Qvigstad) undersøkelse av forholdene, men besluttet den 21. september å i stedet be Gjenopptakelseskommisjonen ta den tidligere begjæring om gjenåpning fra Treholt under behandling på ny, for at kommisjonen skal gjennomføre de undersøkelser som er nødvendige, særlig knyttet til pengebeviset.

Vi forela denne begjæringen for Arne Treholt ved hans advokat Harald Stabell, som ikke hadde innvendinger mot at Kommisjonen tar til følge Riksadvokatens begjæring om å ta Treholts tidligere begjæring under behandling på ny.

I begge parters brev fremkom det en del synspunkter som gjorde at Kommisjonen hadde behov for å klargjøre at kommisjonen i så fall selv utreder saken med sikte på å avgjøre spørsmålet om gjenåpning på ny, og at det er kommisjonen selv som avgjør hvilken utredning den finner nødvendig. Dette var det nødvendig for kommisjonen å avklare med partene, og derfor ble vår beslutning utsatt til i dag. Vi har nå fått partenes tilslutning til dette.

På bakgrunn av at

  • dersom det er hold i de alvorlige påstandene som er fremkommet, innebærer at også Kommisjonen ved sin tidligere behandling hadde et ufullstendig eller uriktig grunnlag for sin avgjørelse, og
  • at begge parter i denne saken ønsker at kommisjonen skal behandle saken,

har Gjenopptakelseskommisjonen i møte i dag besluttet å ta den tidligere gjenåpningsbegjæring fra Arne Treholt opp til ny behandling.

Tema i media har særlig vært om politiet har fabrikkert bevis eller gjort seg skyldig i andre straffbare forhold i anledning saken. Dersom dette skulle bli tilstrekkelig sannsynliggjort, vil det kunne begrunne gjenåpning av straffesaken i medhold av straffeprosessloven § 391 nr 1, dersom det ikke kan utelukkes at dette har innvirket på dommen til skade for domfelte.

Vi understreker at vi ikke på dette tidspunkt har noen oppfatning om holdbarheten i de opplysningene og påstandene som er fremkommet.

Vi vil med det første ta kontakt med partene for å innhente deres synspunkter på hvilke utredningsskritt som etter deres oppfatning er aktuelle.

Vi prioriterer saken og går i gang med arbeidet over helgen. I første omgang bruker vi våre egne utredere. Hvorvidt utredningen blir så omfattende at det blir behov for å innhente bistand utenfra, har vi enda ingen oppfatning om. Vi kommer ikke underveis til å gi opplysninger til offentligheten om enkeltheter i vår utredning.

Gjenopptakelseskommisjonen, 24. september 2010


Helen Sæter
leder
Tlf.: 22 99 13 70