Viggo Kristiansen

Ny begjæring om gjenåpning fra Viggo Kristiansen tas ikke til følge

Høsten 2008 begjærte Viggo Kristiansen gjenåpning av den såkalte Baneheiasaken, hvor han i 2002 ble dømt i Agder lagmannsrett til 21 års forvaring for voldtekt og drap. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker besluttet den 17. juni 2010 at gjenåpningsbegjæringen fra Viggo Kristiansen ikke skulle tas til følge.

Kommisjonen mottok den 18. juni 2010 begjæring fra domfelte vi advokat Sigurd Klomsæt om omgjøring av kommisjonens avgjørelse, subsidiært ny begjæring om gjenåpning. Kommisjonen behandlet den nye begjæring som en klage, og kunne ikke se at det var fremkommet forhold som ikke var blitt vurdert av kommisjonen ved avgjørelsen 17. juni 2010.

Den 27. august 2010 mottok kommisjonen på ny en begjæring om gjenåpning fra Viggo Kristiansen. Det ble nå vist til at Kripos hadde utarbeidet en gjerningsmannsprofil i 2000 som konkluderte med at det kun var én person som hadde begått drapene, og det ble hevdet at denne gjerningsmannsprofilen var blitt holdt skjult for forsvarerne og domstolene. Domfelte anførte at det er mulig at politiet opptrådte straffbart ved å holde tilbake dokumentene.

Ved kommisjonens avgjørelse 24. september 2010 ble begjæringen ikke tatt til følge.

Kommisjonen fant ikke holdepunkter for at det var begått noe straffbart i anledning saken ved at gjerningsmannsprofilen ikke var blitt vedlagt straffesaksdokumentene. Arbeidet var dessuten omtalt i media i juni 2000, og var således allment kjent.

Kommisjonen kunne heller ikke se at gjerningsmannsprofilen var et nytt bevis eller en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse. En eventuell fremleggelse av denne gjerningsmannsprofilen for den dømmende rett ville ikke hatt noen slik bevismessig vekt i forhold til de øvrige bevisene i saken at det ville ha ført til frifinnelse av Viggo Kristiansen.

Etter kommisjonens vurdering var det ikke fremkommet noe i begjæringen som tilsa at vilkårene for gjenåpning var til stede, og begjæringen ble ikke tatt til følge. Avgjørelsen var enstemmig.


Helen Sæter
leder
Tlf.: 22 99 13 70