Fredrik Fasting Torgersen

Fredrik Fasting Torgersen anla i 2011 søksmål mot staten ved Gjenopptakelses-kommisjonen med påstand om at kommisjonens avgjørelser av 2006 og 2010 er ugyldige. I avgjørelsene avslo kommisjonen å gjenåpne straffesaken der Torgersen i 1958 ble domfelt for voldtektsforsøk og drap. Oslo tingrett fant det i dom av 8. november 2013 klart at søksmålet ikke kunne føre fram, og kommisjonen ble frifunnet. Torgersen anket tingrettens dom 10. desember 2013.

Borgarting lagmannsrett har i dom 22. september 2014 opphevet tingrettens dom. Lagmannsretten mener at tingretten ikke i tilstrekkelig grad har tatt stilling til Torgersens anførsler om at det foreligger saksbehandlingsfeil og myndighetsmisbruk ved kommisjonens avgjørelse. Lagmannsretten mener dette er en saksbehandlingsfeil ved tingrettens behandling, og at videre behandling av saken heller bør finne sted i tingretten.

Lagmannsretten har med dette ikke tatt stilling til realiteten i Torgersens gjenåpningsbegjæring, eller til kommisjonens avgjørelser.

Kommisjonen vurderer nå lagmannsrettens dom og har ikke tatt stilling til om den skal påankes til Høyesterett.

Les Borgarting lagmannsretts dom her.