Fredrik Fasting Torgersen - Anke

Fredrik Fasting Torgersen anla i 2011 søksmål mot staten ved Gjenopptakelseskommisjonen med påstand om at kommisjonens avgjørelser av 2006 og 2010 er ugyldige. I avgjørelsene avslo kommisjonen å gjenåpne straffesaken der Torgersen i 1958 ble domfelt for voldtektsforsøk og drap. Oslo tingrett fant det i dom av 8. november 2013 klart at søksmålet ikke kunne føre fram, og kommisjonen ble frifunnet. Torgersen anket tingrettens dom 10. desember 2013.

Ved dom fra Borgarting lagmannsrett 22. september 2014 ble tingrettens dom opphevet. Lagmannsretten mente at tingretten ikke i tilstrekkelig grad hadde tatt stilling til Torgersens anførsler om at det forelå saksbehandlingsfeil og myndighetsmisbruk ved kommisjonens avgjørelse. Lagmannsretten mente dette var en saksbehandlingsfeil ved tingrettens behandling, og at videre behandling av saken heller burde finne sted i tingretten. 

Lagmannsretten tok med dette ikke stilling til realiteten i Torgersens gjenåpningsbegjæring, eller til kommisjonens avgjørelser.

Gjenopptakelseskommisjonen har i dag, 24. oktober 2014, anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. 

Kommisjonen mener at lagmannsrettens dom lider av flere saksbehandlingsfeil som må lede til at den oppheves. Anken er prinsipielt begrunnet, og har betydning ut over Torgersens sak. 

Dersom lagmannsrettens dom blir stående, er det skapt en uklarhet om forståelsen av Høyesteretts storkammerdom i den såkalte "Baneheiasaken", der Høyesterett tok stilling til domstolenes prøvingsadgang overfor kommisjonens avgjørelser, jf. Rt. 2012-519. Høyesterett har her trukket opp grensene for domstolenes adgang til å prøve kommisjonens avgjørelser, og fastslår at adgangen er begrenset til å gjelde kommisjonens generelle lovforståelse, og om det er begått grove og åpenbare saksbehandlingsfeil. Domstolene kan ikke prøve kommisjonens bevisvurdering eller den konkrete rettsanvendelsen. 

Som det fremgår ovenfor mener lagmannsretten at tingretten ikke i tilstrekkelig grad har behandlet saksøkers anførsler om saksbehandlingsfeil og myndighetsmisbruk, og at dette er en saksbehandlingsfeil som må lede til opphevning av dommen. 

Kommisjonen er ikke enig i dette, og mener at tingretten har gitt en tilstrekkelig begrunnelse. Tingretten fastslår i sin dom at saksøkers anførsler i realiteten er et angrep på kommisjonens bevisvurdering, og at dette er forhold som domstolene ikke kan prøve, jf. dommen fra Høyesterett.

Etter kommisjonens vurdering lider tingrettens dom ikke av en vesentlig feil som skal lede til oppheving av dommen, slik lagmannsretten fastslår.

Hvis Torgersen fremsetter en ny begjæring om gjenåpning, vil denne bli behandlet uavhengig av den pågående rettssaken.