Viggo Kristiansen

Viggo Kristiansen fremsatte den 31. mars 2014 begjæring om gjenåpning for kommisjonen av den såkalte Baneheiasaken, hvor han i 2002 ble dømt i Agder lagmannsrett til 21 års forvaring for voldtekt og drap. En medtiltalt ble dømt til fengsel i 19 år.

Dette var hans fjerde begjæring om gjenåpning som ble fremsatt for kommisjonen. De tre tidligere begjæringene ble avgjort av kommisjonen 17. juni 2010, 24. september 2010 og 11. desember 2013. Ved enstemmige avgjørelser fra kommisjonen ble disse tre begjæringene ikke tatt til følge. Avgjørelsene fra 17. juni 2010 og 11. desember 2013 ble påklaget av domfelte, men klagene ble ikke tatt til følge av kommisjonen.

I begjæringen 31. mars 2014 anførte domfelte at det ble begått straffbare handlinger fra politiets side under etterforskingen og at det forelå nye omstendigheter og bevis med hensyn til blant annet DNA-beviset, mobiltelefonbeviset og gjerningsmannsprofilen. Han anførte videre et det forelå nye opplysninger knyttet til den meddømtes forklaringer og med hensyn til fastsettelsen av gjerningstidspunktet. Det ble også stilt spørsmål ved habiliteten til et av lagrettemedlemmene som var med og avgjorde skyldspørsmålet i lagmannsretten.

Etter kommisjonslederens vurdering er anførslene i begjæringen hovedsakelig gjentakelser av tidligere anførsler som kommisjonen allerede har tatt stilling til ved sin behandling av de tidligere begjæringene. Begjæringen bærer mer preg av å være et uttrykk for at domfelte er uenig i kommisjonens tidligere avgjørelser enn å være en reell ny begjæring. Kommisjonens leder finner ikke grunnlag for en annen vurdering av de anførte forhold, og finner i det alt vesentlige å kunne slutte seg til de vurderinger og konklusjoner som er gjort i tidligere kommisjonsavgjørelser.

Kommisjonens leder har den 9. desember 2014 besluttet at begjæringen av 31. mars 2014 skal forkastes idet den åpenbart ikke kan føre frem. Det kan ikke ses at det i begjæringen eller i saken for øvrig foreligger forhold som tilsier at vilkårene for gjenåpning er til stede.