Flytningkonvensjonen

Kommisjonen har gjenåpnet en sak der en asylsøker var dømt i tingretten for å ha benyttet falske dokumenter ved innreise til Norge (straffeloven § 182 første ledd annet straffalternativ). Overfor kommisjonen påberopte den domfelte seg straffrihet etter Flyktningkonvensjonen artikkel 31 nr. 1, noe som ikke var vurdert av tingretten.

Kommisjonen kom til at det var tvilsomt om dommen var riktig. Etter en vurdering av hendelsesforløpet ved innreisekontrollen fant kommisjonen at konvensjonens vilkår «present themselves without delay», slik dette er nærmere redegjort for i Rt. 2014 side 645, var oppfylt i saken. De øvrige vilkår for straffrihet etter Flyktningkonvensjonen artikkel 31 nr. 1 hadde kommisjonen ikke grunnlag for å ta stilling til. Hvorvidt det skal innrømmes straffritak etter konvensjonen beror på en konkret vurdering, som i denne saken må foretas av retten.