Fredrik Fasting Torgersen

Fredrik Ludvik Fasting Torgersen ble ved Eidsivating lagmannsretts dom av 16. juni 1958 funnet skyldig i voldtektsforsøk og drap på en 16 år gammel pike, samt ildspåsettelse. Straffen ble fastsatt til fengsel på livstid og sikring i 10 år. 

Torgersen har ved fire tidligere anledninger begjært gjenåpning av straffesaken. Hans begjæringer av 1973 og 1997 ble behandlet i lagmannsrett og i Høyesteretts kjæremålsutvalg, men førte ikke frem. Hans begjæring av 2004 ble fremsatt for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, som ved avgjørelse 8. desember 2006 besluttet ikke å ta den til følge. Det samme gjaldt den begjæring han fremsatte i 2007, som ble avgjort av kommisjonen 30. september 2010.

På vegne av Torgersen innga advokatene Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen ny gjenåpningsbegjæring 11. juni 2015. Torgersen døde 18. juni 2015, men hans arvinger har bedt om at saken behandles.

Begjæringen er i hovedsak begrunnet med at det kan reises tvil ved vitneobservasjoner og vitneforklaringer som knyttet Torgersen til drapet og ildspåsettelsen, og om verdien og betydningen av de tekniske bevis som ble fremlagt under saken. Det er videre anført at det ble begått saksbehandlingsfeil under hovedforhandlingen i 1958. 

Avgjørelsen er truffet av kommisjonens leder alene, da det anses som åpenbart at den ikke kan føre frem, jf. straffeprosessloven § 397 tredje ledd.

Domfeltes anførsler er i sitt innhold i det alt vesentlige de samme som i tidligere begjæringer, og inneholder ikke noe nytt av betydning for gjenåpningsspørsmålet.  Det er heller ikke i denne begjæring fremkommet særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen fra 1958 er riktig.

* * * *

Avgjørelsen kan finnes i fulltekst på Gjenopptakelseskommisjonens hjemmeside www.gjenopptakelse.no, eller fås ved henvendelse til kommisjonens sekretariat på tlf 22 40 44 00 eller post@remove-this.gjenopptakelse.remove-this.no.