Gjenopptakelseskommisjonen har gjenåpnet «Kristin-saken»

Gjenopptakelseskommisjonen har i dag gjenåpnet straffesaken mot mannen som i 2003 ble frifunnet i Agder lagmannsrett for drapet på 12 år gamle Kristin Juel Johannessen, etter at han i 2001 var domfelt for drapet i herredsretten. Drapet ble begått i 1999.

Riksadvokaten begjærte tidligere i år gjenåpning av straffesaken.

Bakgrunnen for begjæringen om gjenåpningen er funn av mannens DNA-profil på Kristins fingernegler. Funnet ble gjort etter at sikret spormateriale i saken ble gjennomgått og analysert på nytt i 2015 med ny og forbedret analyseteknikk. Mannens DNA-profil var da registrert i etterforskningsregisteret i en annen straffesak.

Straffeprosessloven § 393 første ledd nr. 2 bestemmer at en straffesak kan gjenåpnes til skade for en som tidligere er frifunnet i saken dersom det som følge av «nye opplysninger eller bevis må antas at han er skyldig i den straffbare handling». Nye analyser av tidligere innhentet bevismateriale, utført med forbedret analyseteknikk, anses som nye bevis.

Det kreves for gjenåpning sannsynlighetsovervekt for at vedkommende er skyldig i den straffbare handlingen. DNA-beviset er et tungtveiende bevis i straffesaken, og det er etter kommisjonens syn sannsynlighetsovervekt for at mannen er skyldig i drapet på Kristin Juel Johannessen.

Mannen har overfor kommisjonen stilt spørsmål ved lovligheten av innhenting av DNA-beviset, og om hans DNA kan ha blitt oversmittet fra beslag gjort hos ham til spormaterialet fra Kristin.

Slik saken står for kommisjonen, kan den ikke se at DNA-materialet er innhentet ulovlig. Kommisjonen kan heller ikke se at det er annet enn en teoretisk mulighet for oversmitting av DNA, som den ved avgjørelsen finner å kunne se bort fra.

Gjenåpningen innebærer at det blir en ny rettssak mot mannen, med en fullstendig behandling av saken. Retten må da ta standpunkt til innvendingene mannen har reist mot innhenting og bruk av DNA-beviset.

Avgjørelsen finnes i sin helhet på Gjenopptakelseskommisjonens hjemmeside www.gjenopptakelse.no (Pressetjeneste), eller fås ved henvendelse til kommisjonens sekretariat på tlf. 22 40 44 00 eller post@remove-this.gjenopptakelse.remove-this.no