Ny leder av kommisjonen fra 1. april 2017

Advokat Siv Hallgren er i statsråd 2. desember 2016 åremålsutnevnt for syv år som ny leder av kommisjonen.

www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-leder-av-kommisjonen-for-gjenopptakelse-av-straffesaker/id2522587/