Artikkel

(2005 00181) Vold

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport – tilregnelighet)

En mann ble i 2002 domfelt for voldsutøvelse. Etter at dommen forelå ble det begjært gjenopptakelse, idet det ble anført at domfelte var strafferettslig utilregnelig på tidspunktet for den straffbare handling.

Kommisjonen oppnevnte to rettspsykiatriske sakkyndige for å få avklart den domfeltes tilregnelighet på handlingstiden for de forhold han var domfelt for. De sakkyndige avga en erklæring som konkluderte med at de anså den domfelte for å ha vært psykotisk på handlingstiden.

Kommisjonen fant at det var grunnlag for å ta begjæringen til følge og gjenoppta dommen, idet det måtte legges til grunn at den rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet eller nytt bevis som syntes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Saken ble derfor henvist til retten for ny behandling.

* * * * *

 Saken ble behandlet på nytt ved Oslo tingrett. Under hovedforhandlingen nedla påtalemyndigheten påstand om frifinnelse, og tingretten avsa frifinnende dom 18. mai 2009.