Artikkel

(2006 00073) Vegtrafikkloven

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport – tilregnelighet)

En mann ble i 2005 domfelt for en overtredelse av vegtrafikkloven. Etter at dommen forelå ble det begjært gjenopptakelse, idet det ble vist til opplysninger om domfeltes psykiske helsetilstand fra hans behandlende psykiater. Kommisjonen oppnevnte to rettspsykiatriske sakkyndige for å få avklart den domfeltes tilregnelighet på gjerningstiden for de forhold han var domfelt for. De sakkyndige avga en erklæring som konkluderte med at de anså den domfelte for å ha vært psykotisk på gjerningstiden.

Kommisjonen fant at det var grunnlag for å ta begjæringen til følge og gjenoppta dommen, idet det måtte legges til grunn at den rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet eller nytt bevis som syntes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. Saken ble derfor henvist til retten for ny behandling.

Etter at kommisjonens avgjørelse forelå mottok kommisjonen en påtegning fra påtalemyndigheten om at den sluttet seg til begjæringen. 

* * * * *

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.