Artikkel

(2005 00202) Trusler, vold med mer

§ 391 nr. 3 (ny vitneforklaring)

En mann ble i tingretten dømt for overtredelse av straffeloven § 390a, § 227 første straffalternativ og straffeloven § 228 første ledd, jf. § 49. Han begjærte saken gjenopptatt, og påberopte seg blant annet et nytt vitne til to av forholdene.

Kommisjonen foretok vitneavhør av vedkommende, som støttet domfeltes versjon av hendelsesforløpet. Kommisjonen gjenopptok saken for disse to forholdenes vedkommende. Kommisjonens viste til at vitneforklaringen fra det nye vitnet utgjorde et nytt bevis i saken i medhold av straffeprosessloven § 391 nr. 3, idet vitnet ikke var kjent for den dømmende rett. Dette nye beviset var egnet til å føre til frifinnelse for disse forholdene, eller til en vesentlig mildere rettsfølge. 

* * * * *

Etter ny behandling avsa tingretten frifinnende dom.