Artikkel

(2006 00089) Vold, vinning, narkotika med mer

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport – tilregnelighet)

En kvinne begjærte gjenopptakelse av to dommer, der hun i tingretten var dømt for brudd på vegtrafikkloven, narkotika-lovgivningen, samt vold- og vinningsforbrytelser begått i perioden 1997-2002. Som grunnlag for gjenopptakelsesbegjæringen påberopte hun en rettspsykiatrisk erklæring i anledning senere sak, som konkluderte med at hun nå var psykotisk og at hun sannsynligvis hadde vært det i flere år.

Kommisjonen oppnevnte sakkyndige for vurdering av domfeltes tilregnelighet for handlingstiden (1997-2002) for de to dommene som var begjært gjenopptatt. De sakkyndige konkluderte med at hun var psykotisk på handlingstiden for forholdene hun ble domfelt for i den første dommen, men ikke i den siste. De ga imidlertid uttrykk for tvil om debuttidspunkt for psykosen.

Kommisjonen gjenopptok begge dommer i medhold av straffeprosessloven § 391 nr. 3, idet den sakkyndige erklæringen utgjorde en ny omstendighet egnet til frifinnelse. Den tvil som refererte seg til tidspunktet for psykosens inntreden, kom den domfelte til gode ved vurderingen av om også den første dommen skulle gjenopptas.

* * * * *

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.