Artikkel

(2006 0083) Ran og frihetsberøvelse

§ 392 annet ledd (særlige forhold og tungtveiende grunner) – dissens

En 33 år gammel drosjesjåfør ble i Borgarting lagmannsrett i 2005 dømt til fengsel i ni måneder for å ha medvirket til ran og frihetsberøvelse av en av sine passasjerer.

Natt til onsdag 26. mars 2003 var drosjesjåføren på jobb. På et tidspunkt var det fire passasjerer i bilen. Under drosjeturen ble en av disse ranet. Han ble truet med kniv av en annen passasjer og pålagt å ta penger ut av ulike minibanker i Oslo, som drosjesjåføren kjørte til. Drosjesjåføren ble frifunnet for medvirkning i tingretten, men ble domfelt i lagmannsretten.

Nye omstendigheter som ble påberopt for Gjenopptakelseskommisjonen var at drosjesjåføren var i en nødrettssituasjon. Da han så kniven ble han livredd. Han forsøkte å si fra, men ble bedt om å "holde kjeft". Han turte ikke protestere mer og kjørte dit han fikk beskjed om. Han våget heller ikke å trykke på ransalarmen, da de andre i bilen også var drosjesjåfører slik at de ville ha oppdaget dette. Han fortalte ikke dette i retten ettersom han hadde blitt instruert i hva han skulle si. Det ble påberopt et vitne som kan bekrefte at han ble utsatt for press før rettssaken.

Gjenopptakelseskommisjonen fant at de nye opplysningene ikke synes egnet til å føre til frifinnelse. Det nye vitnet kunne i liten grad belyse hva som faktisk skjedde under drosjeturen. Kommisjonen fant også at det heller ikke forelå noen nødrettssituasjon. Sjåførens handling var ikke forsvarlig tatt i betraktning ranshandlingen og frihetsberøvelsen, og han hadde alternative muligheter for å komme ut av situasjonen.

Kommisjonens flertall fant imidlertid at det kunne reises tvil om drosjesjåførens medvirkningsansvar. Situasjonen hadde oppstått plutselig og uventet, i tillegg til at den var uoversiktlig med begrensede handlingsalternativer. Flertallet fant derfor at det forelå særlige forhold som gjorde det tvilsomt om dommen var riktig. Flertallet fant ut fra sakens alvor at tungtveiende hensyn tilsa at saken ble behandlet på nytt.

Mindretallet var av den oppfatning at det ikke forelå særlige forhold som tilsa at dommen var uriktig, og fant ikke at vilkårene for gjenåpning var til stede.

Kommisjonens flertall besluttet å ta begjæringen om gjenåpning til følge.

* * * * *

Saken ble behandlet på ny ved Eidsivating lagmannsrett, som avsa dom 27. mars 2009. Domfelte ble frifunnet for frihetsberøvelse (dissens), men dømt for grovt ran. Straffen ble fastsatt til fengsel i 6 måneder.