Artikkel

(2008 0119) Vold

§ 391 nr. 3 (nye omstendigheter)

En mann (født 1943) ble i 1990 dømt for legemsfornærmelse med skadefølge, under skjerpende omstendigheter. Han ble dømt til fengsel i ett år, samt til å betale kroner 78 040,- til fornærmede.

Fornærmede, som hadde anmeldt forholdet, forklarte til politiet at hun hadde blitt overfalt av en ukjent mann. Hun pekte ut domfelte på en fotokonfrontasjon, og domfelte ble siktet og tiltalt.

Domfelte benektet fra første stund kjennskap til saken, men ble ikke trodd. Etter tiltalen skulle han ha fulgt etter en dame inn på en gårdsplass, helt uprovosert skal han ha lagt en arm rundt halsen hennes og rykket kraftig til, med det resultat at hun fikk lammelser i bena og venstre arm. Det ble aldri konstatert noen skader på ryggmargen eller andre skader av somatisk art, men ble legeerklæringene om såkalt funksjonell lammelse lagt til grunn i retten.  

I 2005 ble påstått fornærmede innlagt ved X-universitetssykehus på akuttpsykiatrisk avdeling. Under innleggelsen reiste plutselig påstått fornærmede seg og gikk rundt, til de tilstedeværendes store forbauselse. Til psykiatrisk sykepleier på avdelingen fortalte hun at det aldri hadde skjedd noe overfall, og at hun vilkårlig hadde pekt ut domfelte som overfallsmann i politiets bildearkiv. En overlege ble tilkalt, og påstått fornærmede fortalte til ham at hun også forut for innleggelsen hadde reist seg og gått, mens hun har vært alene hjemme. X-universitetssykehus valgte å benytte seg av sin rett til å bryte taushetsplikten, og meldte fra til politiet om de opplysningene påstått fornærmede hadde kommet med.

Påtalemyndigheten igangsatte etterforskning rundt saken, og fremmet en begjæring om gjenåpning for Gjenopptakelseskommisjonen den 21. august 2008. Domfelte tiltrådte begjæringen. 

Kommisjonen vurderte, i likhet med påtalemyndigheten, at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var til stede. De nye opplysningene synes egnet til å føre til frifinnelse.

En enstemmig kommisjon besluttet å ta begjæringen om gjenåpning til følge. 

* * * * *

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.