Artikkel

(2009 0014) Vegtrafikkloven

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En kvinne ble i 2005 dømt i tingretten for kjøring i påvirket tilstand. Hun anførte at hun på grunn av medisinering ikke var tilregnelig da kjøringen fant sted, og at det skulle ha vært oppnevnt rettspsykiatrisk sakkyndige for tingretten. Anke over tingrettens dom ble av lagmannsretten nektet fremmet uten begrunnelse, og videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser i Rt. 2008 s. 1764 og HR-2010-01703-S om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd. Begjæringen ble tatt til følge.  

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lamannsretten tillot anken fremmet for ankebehandling mht. straffutmålingen. Etter ankefohandlingen ble anken forkastet av lagmannsretten.