Artikkel

(2008 0096) Grov utroskap

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i tingretten dømt bl.a. for økonomisk utroskap. Anken over tingrettens dom ble av lagmannsretten nektet fremmet uten begrunnelse, og videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser i Rt. 2008 s. 1764 og avgjørelse fra Høyesteretts storkammer 12, oktober 2010 HR-2010-01703-S om at ubegrunnede ankesilinger er folkerettsstridige, ble Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lamannsretten tillot anken fremmet for ankebehandling. Under ankeforhandlingen besluttet påtalemyndigheten å frafalle forfølgningen og lagmannsretten avsa frifinnende dom.