Artikkel

(2010 0081) Narkotika

§ 391 nr. 3 (ny høyesterettsdom - ny omstendighet)

En mann ble i 2006 dømt i tingretten for overtredelse av straffeloven § 162, første og tredje ledd, for ulovlig oppbevaring av bl.a. 7000 tabletter inneholdende det narkotiske virkestoffet fenazepam. Straffen ble satt til fengsel i 8 år og 6 måneder. Ny høyesterettsdom fastslo at fenazepam ikke var omfattet av derivatalternativet i narkotikaforskriften og dermed ikke var narkotika etter straffeloven § 162. Påtalemyndigheten anførte at dommen var et resultat av en rettsutvikling. Etter kommisjonens syn var høyesterettsdommen en ny omstendighet etter straffeprosessloven § 391 nr. 3, og dersom denne hadde blitt lagt til grunn, ville grunnlaget for domfellelsen etter straffeloven § 162 ikke ha omfattet de 7000 tablettene som inneholdt fenazepam. Kommisjonen fant at det var en rimelig mulighet for at resultatet ville ha blitt domfellelse etter § 162 annet ledd (grov narkotikaforbrytelse) i stedet for tredje ledd (meget betydelig kvantum) dersom den dømmende rett hadde vært klar over dommen. Begjæringen ble tatt til følge.

Påtalemyndigheten tok deretter ut ny tiltale bl.a. for forsøk på ulovlig oppbevaring av 7000 tabletter som inneholdt narkotiske stoffer. Etter ny hovedforhandling avsa tingretten dom for forsøk på overtredelse av straffeloven § 162 første ledd. Dommen omfattet også en overtredelse av straffeloven § 162 første ledd, jf. annet ledd og straffen ble satt til fengsel i 5 år og 6 måneder.