Artikkel

(2010 0035) Grov utroskap

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i 2006 dømt i tingretten til fengsel i 2 år, hvorav 6 måneder ble gjort betinget, for grov utroskap. Anken over tingrettens dom ble nektet fremmet av lagmannsretten, og videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764) og 12. oktober 2010 (HR-2010-01703-S) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd. Begjæringen ble tatt til følge.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lagmannsretten avsa etter dette en begrunnet beslutning om å nekte anken fremmet.