Artikkel

(2010 0119) Bedrageri. Utlendingsloven m.m.

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En russisk statsborger ble i 2008 dømt i Borgarting lagmannsretten til fengsel i fem år og seks måneder for bedragerier, og for å ha organisert ulovlig innreise til Norge og Sverige for russiske borgere. Han hadde oppfordret de russiske borgerne til å søke asyl med falsk identitet, og med bakgrunn i oppdiktede forfølgelseshistorier som han hadde gitt dem. Anken over tingrettens dom ble av lagmannsretten (delvis) nektet fremmet uten begrunnelse, og videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764) og 12. oktober 2010 (Rt-2010-1170) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd. Begjæringen ble delvis tatt til følge.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lagmannsretten fremmet anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Etter ankeforhandlingen ble mannen på ny dømt for menneskesmugling og medvirkning til falsk forklaring. Straffen ble igjen satt til fengsel i 5 år og 6 måneder.