Artikkel

(2010 0127) Grov utroskap m.m.

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i 2007 dømt i tingretten til fengsel i 2 år for blant annet grov utroskap og diverse overtredelser av merverdiavgiftsloven og likningsloven. Anken over tingrettens dom ble av lagmannsretten nektet fremmet uten begrunnelse, og videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764) og 12. oktober 2010 (HR-2010-01703-S) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd. Begjæringen ble tatt til følge.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lagmannsretten tillot anken fremmet. Etter ankeforhandlingen ble det avsagt dom som omfattet noen færre forhold enn tidligere. Straffen ble satt til fengsel i 1 år og 6 måneder, hvorav 1 år ble gjort betinget.