Artikkel

(2010 0157) Regnskapsloven, merverdiavgiftsloven, ligningsloven

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i tingretten dømt for brudd på regnskapsloven, merverdiavgiftsloven og ligningsloven. Anke over tingrettens dom ble av lagmannsretten nektet fremmet uten begrunnelse, og videre anke til Høyesterett ble forkastet. Begjæring om gjenåpning ikke tatt til følge ved kommisjonens avgjørelse i 2009 (GK-20080034). Ny gjenåpningsbegjæring i 2010. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764) og 12. oktober 2010 (HR-2010-01703-S) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd. Begjæringen ble tatt til følge.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lagmannsretten avsa etter dette en begrunnet beslutning om å nekte anken fremmet.