Artikkel

(2010 0129) Seksuell omgang med barn under 14 år

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble 2007 frifunnet i tingretten for seksuell omgang med en niese under 14 år. I lagmannsretten ble han dømt til fengsel i 4 år. Anken over lagmannsrettens dom ble nektet fremmet av Høyesterett uten begrunnelse. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764), Rt. 2009 s. 187 og 12. oktober 2010 (HR-2010-01703-S) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs beslutning gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet deretter å tillate domfeltes anke fremmet. Høyesterett opphevet etter dette lagmannsrettens dom.